Založ si blog

PVV – Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024

Zdroj informácii : TU

 

Počkal som si

na schválenie PVV v Národnej rade. Už pri prvom čítaní som sa pozastavil pri mojej obľúbenej téme. Tak prinášam zopár mojich pripomienok. PVV – bude zvýraznené a moje pripomienky budú kurzívou písané :

PVV – strana 59

 

BOJ PROTI DAŇOVÝM ÚNIKOM

Colná únia EÚ je moja hlavná téma záujmu. Musel som porovnať PVV predchádzajúcej zo súčasnou, tak som našiel že v nadpise chýba, alebo vynechali boj proti colným únikom. Podrobnosti : TU

 

Prioritou je dosahovať medzinárodne porovnateľné výsledky v boji proti daňovým únikom.

Ak si zoberieme do úvahy, že ročne pri dovoze tovaru do EÚ z tretích krajín ktoré sú mimo únie, unika najmenej 851 miliárd EUR, tak dosahovať medzinárodne porovnateľné výsledky je slabá až nesprávna  priorita. Porovnávajú DPH medzeru VAT- GAP, kde Slovensko dosahuje podpriemerné výsledky. Ale zase tu je len odhad o akú medzeru sa to vlastne jedná. Vychádza sa zo štatistických hlásení, daňových priznaní, colných deklarácii – to sú údaje ktoré sa dobrovoľne nahlasujú a prinajmenšom nemusia byť presné. S čiernou ekonomikou tu veľmi nepočítajú, vyčísľujú len rozdiel medzi sumou štatistickou a príjmom do štátneho rozpočtu.

Problém čiernej ekonomiky : TU a tiež TU.

Obrovská masa financií v globálnej čiernej ekonomike je dnes ako efekt snehovej gule: rútiaci sa dolu kopcom, neustále sa zväčšuje a nabaľuje na seba nové a nové financie.                                                                      Prioritou by malo byť – z čiernej ekonomiky a daňových rajov presmerovať tok financií do príjmovej časti rozpočtu Slovenska.

 

 

 

Budeme zvyšovať celkovú efektívnosť finančnej správy , plnenie jej cieľov sa bude každoročne vyhodnocovať vo výročnej správe.

Celková efektívnosť – je pekné slovné spojenie, hlavne je nič nehovoriace. Je tam skrytých tak veľa možností – čo treba robiť efektívnejšie : legislatívu, prácu zamestnancov, riadenie, kontrolu vnútornú, kontrolu subjektov ? Ak sa nestanovia správne priority a postup, tak sa nebude dať všetko naraz spraviť, nebudú tam žiadne merateľné výsledky.

 

Vo výročnej správe sa aj doteraz vyhodnocuje postup a výsledky finančnej správy. Popíšem tu jeden cieľ ktorý je medzi hlavnými kritériami hodnotenia úspechu práce colnej správy – stanovenie každoročnej sumy výberu cla. Takéto postupy sú zabehnuté v celej EÚ.

Ministerstvo financií pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok stanoví v príjmovej časti aj očakávanú sumu výberu cla. Pritom clo je jeden z hlavných vlastných finančných zdrojov rozpočtu EÚ. Priemerne sa vyberie v rámci celej únie približne 20 miliárd EUR. Z tejto sumy dostanú štáty kde sa clo vymeralo a vybralo 20 % z vybratej sumy. Tak konečná suma ktorá sa rozdelí v členských štátoch je približne 4 – 5 miliárd EUR. Kde sa viacej vyclí tovaru – tomu štátu náleží vyššia suma za administratívnu náročnosť. Tu ale treba uviesť jednu závažnú skutočnosť, ktorú nechce z politikou nikto počuť : dane sa platia vo väčšine prípadoch v sídle daňového subjektu ! Clo sa môže, ako dávka určená pre rozpočet EÚ, vycliť na hociktorej pobočke colných úradov členských štátov – pobočiek je vyše 2 400 v colnej únii. Ako zabezpečiť plnenie plánu výberu cla na našej pobočke ? Colná sadzba je všade jednotná, podmienky viac-menej rovnaké, personál je tiež približne rovnaký. Rozdiel bude v prístupe k colnej kontrole ! Čo sa bude vyžadovať, či sa bude kontrolovať len časť dokladová, či sa bude robiť aj fyzická kontrola, bude sa požadovať colná zábezpeka ? Čím viac sa kontrolná činnosť obmedzovať – tak bude narastať predpoklad splnenia plánu výberu cla – tej časti ktorá prináleží do národného rozpočtu. Tak pre toto jednotlivé colné úrady v jednej krajine bojujú o dovozcov, aby vyclievali u nich, aby sa splnil plán stanovený ministerstvom financií. Boj o dovozcov medzi jednotlivými členskými štátmi je obrovský, namiesto spolupráce – krutý konkurenčný boj. Komisia tento moment nechce zobrať na vedomie, Generálne riaditeľstvo pre dane a clá je hluché a slepé.

 

 

 Ciele budú v oblastiach zahŕňajúcich integritu informácií o registrovaných daňových subjektoch,

Na to, aby sa o subjekte vedelo v určitom bode všetko – tak to by bola úplne perfektná vec. Dnes má subjekt tieto evidenčné čísla :

·         identifikačné číslo organizácie IČO

·         identifikačné číslo organizácie vytvorené colnou správou EORI

·         daňové registračné číslo

·         daňové registračné číslo pre DPH

·         ak podáva daňové priznanie na DPH v krajine kde nemá sídlo – má nakoľko zahraničných DPH čísiel

Určite som nespomenul všetky možnosti 27 členských štátov. Na záver to najlepšie – podľa Európskeho dvora audítorov bude až v roku 2025 spoločná databáza dovozu tovaru do EÚ. Dnes neviete čo vám váš daňový subjekt dováža z tretích štátov, alebo čo vyváža z EÚ. Ako sa potom dá robiť kontrolná činnosť obchodných aktivít ?

 

 

riadenie rizík,

EÚ je jeden z najväčších obchodníkov sveta. Ročne sa do únie dovezie tovar za 1 500 miliárd EUR, vývoz je v objeme 1 700 miliárd EUR. Je to obrovské množstvo tovaru – určite sa nedá celý objem skontrolovať. Riadenie rizík – to znamená zadávanie určitých rizikových faktorov je jediná správna cesta ako robiť fyzickú kontrolu efektívne. Systém informácií, ktoré sa v rizikovom profile dovozu zbehnú – znamená výber uvedenej zásielky na fyzickú kontrolu. Tu vzniká tento radikálny problém : na fyzickú kontrolu prídu príslušníci ktorí sú zodpovední za plnenie výberu cla podľa plánu stanoveného ministerstvom. Akú má motiváciu spraviť dôslednú kontrolu ? Ak sa niečo nájde, bude sa to riešiť ako kriminálna trestná činnosť – ostatní dovozcovia, aj keď budú mať všetko v poriadku, už nebudú svoje dovozy tam vyclievať. Zníži sa počet dovozov – to zapríčiní zníženie počtu zamestnancov, neplnenie plánu výberu – všeobecnú nespokojnosť.

Ja osobne vidím kontrolnú činnosť na lepšej úrovni  – v oblasti  drog, zbraní a materiálov ktoré sa môžu použiť na podporu terorizmu.

 

 

 podpora dobrovoľného platenia daní,

Dobrovoľné platenie daní je podľa mňa úplná utópia. Vždy sa bude niekto cítiť ukrivdený – že za jeho dane nedostal adekvátnu výhodu, službu pre seba a svoju rodinu. Jedna cesta by tu bola – veľa daní zrušiť úplne, ostatné znížiť na minimum. Paradoxne by sa to dalo zaviesť jediným spôsobom : začať dane platiť ! Všetci – bez výnimky – od pracovníka na dohodu – po najbohatšieho človeka na planéte. Ale pravdepodobne v najbližšej dobe nepríde k takémuto radikálnemu zlomu – preto sa o dobrovoľnom platení dane nedá vôbec uvažovať.

 

včasné podávanie daňových priznaní a platenie daní, správnosť informácií v daňových priznaniach, riešenie daňových sporov, manažment výberu daňových príjmov a transparentnosť a zodpovednosť voči verejnosti a vláde.

Pri týchto cieľoch buď niekto zabudol, alebo naschvál nenapísal : FS bude robiť prísnu, rýchlu, spravodlivú a presnú KONTROLNÚ ČINNOSŤ !

 

 Budeme pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti daní na úrovni EÚ a OECD. Zameriame sa na efektívne využívanie informácií získaných z medzinárodnej výmeny informácii na zamedzenie znižovania základu dane presunom ziskov do zahraničia.

Program Fiscalis 2020 je programom Európskej únie (EÚ) zameraným na spoluprácu v oblasti daní. Program VIES je na podporu kontroly DPH. Neúplnosť údajov, veľké množstvo výnimiek pri odovzdávaní údajov – to všetko zabraňuje efektívnej správe daní a cla. Zoberme si stav v EÚ – bohaté členské štáty tlačia na chudobnejšie – aby zaviedli jednotnú daň. Aby nízkymi sadzbami nemohli priťahovať investorov a investície. Chudobné štáty tlačia na tie bohaté – aby nedovolili matkám firiem prevádzať financie od svojich dcér ktoré v krajine vyprodukovania zisku nič nechcú zaplatiť. Ako a kde je tu priestor na spoluprácu ? Jeden taký priestor predsa vzniká – globálna čierna ekonomika.

 

 

Zintenzívnime práce na modernizácii a rozširovaní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Budeme dbať na len nevyhnutnú administratívnu a finančnú záťaž daňovníkov.

Dobrovoľné platenie daní, zníženie administratívy a finančnej záťaže daňovníkov, zvýšenie výberu daní a cla – to sa spolu nedá dokázať.

 

Zanalyzujeme možnosti zavedenia tzv. reverse charge.

Tento spôsob platenia DPH až na samom konci – predaja tovaru koncovému spotrebiteľovi vyrieši len jeden problém –  nezákonný nadmerný odpočet DPH. Toto opatrenie navrhovali daňové úrady už mnoho rokov, hlavne ako opatrenie proti karuselovým podvodom a stratenom obchodníkovi. Daňová udalosť a následne aj daňová povinnosť vzniká a v niektorých prípadoch pri DPH aj zaniká – aj v iných prípadoch. Tieto ešte nikto nechce riešiť.

 

Budeme budovať analytické kapacity finančnej správy so zameraním na efektívnejší manažment rizík a na podporu adresných opatrení na zvyšovanie efektivity výberu daní.

Analýza rizík – metodika kontroly – školenia kontrolórov – môže zvýšiť výber cla a daní.

 

 Zároveň budeme každoročne zverejňovať podrobnú správu o veľkosti únikov na jednotlivých daniach a dôvodov únikov. Súčasťou návrhov na ich zníženie bude zohľadnenie behaviorálnych aspektov, na tento účel bude na ministerstve financií zriadený špecializovaný útvar.

Pri špecializovaných útvaroch je podmienka úspechu – ako sa budú dať ich výstupy aplikovať v každodennej praxi. Tu až určité obdobie preukáže odôvodnenie opodstatnenie takéhoto útvaru.

 

Luxemburský kompromis na zastavenie politiky prázdnej stoličky – rok 1966

30.11.2020

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je – každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie napĺňania predvolebných sľubov, poprípade plnenie vládnych programov [...]

Trestanie odobratím financií z EÚ – odovzdáva minister Korčok do Bruselu

18.11.2020

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok: ,,Veto Poľska a Maďarska komplikuje dohodu o rozpočte a pláne obnovy v EÚ. Nie je to však koniec rokovaní“ Šéf slovenskej diplomacie bude apelovať na svojich kolegov v Poľsku a Maďarsku, aby neblokovali kompromis vyrokovaný nemeckým predsedníctvom. ,,Veto Varšavy a Budapešti ešte neznamená koniec [...]

V4 alebo V2 alebo Európske spojené štáty ? ?

09.11.2020

Slovensko a Česko mlčia – Maďarsko a Poľsko zvažujú bojkotovať zámer Európskej únie. Tak ako som to popísal už minulom článku : dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o možnosti potrestania vlády štátu, ktorý nebude dodržiavať široko definovanú zásadu právneho štátu. Trestať sa bude podľa návrhu dať už aj podozrenie z takéhoto konania. Nebude sa čakať [...]

rusko, explózia, výbuch, dym

Výbuch v mexickej továrni, kde sa vyrába známa značka tequily, usmrtil piatich ľudí

24.07.2024 10:55

Explózia zasiahla štyri nádrže, každú s objemom 219 000 litrov.

Kamala Harrisová

Trump pred rokmi prispel Harrisovej na kampaň, čo urobila? Teraz demokratka vyzbierala závratnú sumu

24.07.2024 10:35

Biden sa stiahol z boja o Biely dom, následne vyjadril podporu Harrisovej, Trumpov volebný tím následne spustil na viceprezidentku útok.

vodná nádrž Bukovec

Vo vodnej nádrži Bukovec našli telo muža nezvestného od pondelka

24.07.2024 10:32

Bližšie okolnosti, za akých došlo k tragickej udalosti, a či pri nej asistoval alkohol sú predmetom vyšetrovania.

miroslavjurco

Každý chce Vaše dobro - nadajte si ho vziať !

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 116482x
Priemerná čítanosť článkov: 2330x

Autor blogu