Založ si blog

Ako sa imituje práca na úrovni EÚ ? ?

 

Škoda, že si na spoluprácu nespomenuli pri TAX2 Panamských papieroch !

Podrobnosti : TU

 

 

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: Komisia
posudzuje riziká a vyzýva na lepšie vykonávanie pravidiel
Brusel 24. júl 2019

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia dnes prijme oznámenie a štyri správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym
orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Junckerova
Komisia zaviedla na úrovni EÚ prísne pravidlá prostredníctvom štvrtej a piatej smernice o boji proti
praniu špinavých peňazí a posilnila dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. V správach sa
zdôrazňuje, že smernice je nutné implementovať v plnej miere, a zároveň sa v nich poukazuje aj na
potrebu doriešiť viacero štrukturálnych nedostatkov, ktoré sprevádzajú vykonávanie pravidiel EÚ v
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Dnešný balík bude slúžiť ako
základ pri budúcom politickom rozhodovaní o tom, ako ďalej posilňovať rámec EÚ pre boj proti praniu
špinavých peňazí.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Páchateľom trestnej činnosti
a teroristom nesmieme dať žiadnu príležitosť na to, aby zneužívali náš finančný systém a ohrozovali
bezpečnosť Európanov. Existuje niekoľko veľmi konkrétnych zlepšení, ktoré sa dajú rýchlo zaviesť na
operačnej úrovni. Komisia bude v tejto veci členské štáty naďalej podporovať a zároveň bude zvažovať,
ako by sa mohli doriešiť zvyšné štrukturálne nedostatky.“

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú
stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, poznamenal:„Spoľahlivý rámec pre predchádzanie
a boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu má zásadný význam z hľadiska
zachovania integrity európskeho finančného systému a obmedzovania rizík ohrozujúcich finančnú
stabilitu. Z dnešnej analýzy však vyplýva, že nie vo všetkých bankách a všetkých krajinách EÚ sa naše
prísne pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí uplatňujú rovnako. Čelíme tak
štrukturálnemu problému, ktorý ohrozuje schopnosť Únie zabrániť zneužívaniu finančného systému na
nezákonné účely. Tento problém treba vyriešiť a treba to urobiť čo najskôr.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová skonštatovala: „Na úrovni
EÚ sme síce zaviedli prísne pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí, no tieto pravidlá musia
uplatňovať v praxi všetky členské štáty. Nechceme, aby boli v EÚ slabé miesta, ktoré by mohli byť
zneužité páchateľmi trestnej činnosti. Nedávne škandály ukazujú, že členské štáty by mali tento
problém riešiť urýchlene.“

Oznámenie Smerom k lepšiemu vykonávaniu rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a
financovaniu terorizmu poskytuje prehľad štyroch správ, ktoré dnes boli uverejnené: Nadnárodná
správa o posudzovaní rizík obsahuje aktualizáciu odvetvových rizík spojených s praním špinavých
peňazí a financovaním terorizmu. V správe o posúdení nedávnych ostro sledovaných prípadov
prania špinavých peňazí vo finančnom sektore a v správach o finančných spravodajských
jednotkách a vzájomnom prepojení centralizovaných registrov bankových účtov sa analyzujú
nedostatky súčasného dohľadu a spolupráce v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a navrhujú
spôsoby ich riešenia.
Posudzovanie rizík spojených s praním špinavých peňazí na vnútornom trhu
Nadnárodná správa o posudzovaní rizík je nástroj, ktorý má členským štátom pomôcť identifikovať a
odstrániť riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Od roku 2017 Komisia
prijíma túto správu každé dva roky.
Ako vyplýva zo správy, väčšinu odporúčaní z prvého nadnárodného posudzovania rizík jednotliví aktéri
vykonali. Viaceré horizontálne nedostatky však pretrvávajú, najmä pokiaľ ide o anonymné výrobky,
identifikáciu konečných užívateľov výhod a nové neregulované výrobky, ako sú virtuálne aktíva.
Niektoré z nich sa budú riešiť prostredníctvom nadchádzajúcej transpozície piatej smernice o boji proti
praniu špinavých peňazí. V správe sa okrem toho pripomína, že členské štáty ešte stále v plnej miere
netransponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Komisia vyzýva členské štáty,
aby smernicu v plnej miere implementovali a riadili sa odporúčaniami obsiahnutými v tejto
správe. Zlepšila by sa vďaka tomu spolupráca medzi orgánmi dohľadu, zvýšilo povedomie povinných
subjektov a poskytli ďalšie usmernenia týkajúce sa identifikácie konečných užívateľov výhod.
Posúdenie nedávnych prípadov prania špinavých peňazí a poučenia, ktoré z toho vyplývajú
V nadväznosti na viaceré výmeny s Európskym parlamentom a na žiadosť Rady z decembra 2018
Európska komisia analyzovala desať nedávnych verejne známych prípadov prania špinavých peňazí v
bankách EÚ s cieľom poskytnúť analýzu niektorých súčasných nedostatkov a načrtnúť možné riešenia.
Správa síce nie je vyčerpávajúca, ale ukazuje, že:
Banky vo viacerých analyzovaných prípadoch v skutočnosti nedodržiavali alebo niekedy vôbec nesplnili
požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí. Nemali zavedené riadne vnútorné mechanizmy na
predchádzanie praniu špinavých peňazí a nezosúladili svoje politiky v oblasti boja proti praniu
špinavých peňazí/financovaniu terorizmu, keď mali riskantné obchodné modely. Zo zistení takisto
vyplynulo, že medzi týmito politikami chýbala dostatočná koordinácia buď na úrovni jednotlivých
subjektov, alebo na úrovni skupiny.
Vnútroštátne orgány reagovali veľmi rozdielne, pokiaľ ide o včasnosť a účinnosť ich opatrení v
oblasti dohľadu. Z hľadiska stanovovania priorít, zdrojov, odborných znalostí a dostupných
nástrojov boli zistené značné rozdiely. Najmä v otázkach dohľadu nad bankovou skupinou mali
orgány dohľadu sklony k tomu, že sa príliš spoliehali na rámec pre boj proti praniu špinavých
peňazí hostiteľských členských štátov, čo narúšalo účinnosť opatrení v oblasti dohľadu v
cezhraničných prípadoch na úrovni EÚ. Rozdelenie zodpovedností navyše viedlo k tomu, že
spolupráca medzi orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí, orgánmi prudenciálneho dohľadu,
finančnými spravodajskými jednotkami a orgánmi presadzovania práva nebola účinná.

Tieto nedostatky sú prejavom pretrvávajúcich štrukturálnych problémov pri vykonávaní
pravidiel EÚ, ktoré sa doteraz riešili len čiastočne. Fragmentácia v oblasti regulácie a dohľadu
spolu s rôznorodosťou úloh, právomocí a nástrojov, ktoré majú k dispozícii verejné orgány, vedie k
vytváraniu medzier vo vykonávaní pravidiel EÚ. Nedostatky v politikách boja proti praniu špinavých
peňazí a dohľade sa ešte výraznejšie prejavujú v cezhraničných situáciách, a to v rámci EÚ, ale aj vo
vzťahu ku krajinám mimo EÚ. Hoci banky a orgány dohľadu už podnikli významné kroky, ešte stále
zostáva veľa práce. Treba napríklad pokračovať v harmonizácii medzi členskými štátmi a posilňovaní
dohľadu.
Potreba posilnenej spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami
Finančné spravodajské jednotky zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii rizík spojených s praním
špinavých peňazí v každej krajine. Platforma finančných spravodajských jednotiek EÚ, ktorá je
expertnou skupinou Komisie, v posledných rokoch výrazne zlepšila spoluprácu, ale Komisia
identifikovala isté pretrvávajúce problémy:
Prístup finančných spravodajských jednotiek k informáciám: Niektoré finančné
spravodajské jednotky nie sú vzhľadom na svoj odlišný status, právomoci a organizáciu schopné
získať prístup k relevantným informáciám (finančným a administratívnym informáciám a
informáciám týkajúcim sa presadzovania práva) ani si ich vymieňať.

Výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami je naďalej nedostatočná a
často je príliš pomalá.

Nástroje IT: Finančné spravodajské jednotky navyše niekedy nemajú ani vhodné nástroje IT, aby
dokázali účinne importovať a exportovať informácie do/zo siete FIU.net.

Obmedzený rozsah pôsobnosti platformy finančných spravodajských jednotiek v EÚ,
ktorá nemôže vydávať právne záväzné vzory, usmernenia a normy.

V správe sa navrhuje niekoľko konkrétnych zmien, ako napríklad nový podporný mechanizmus,
prostredníctvom ktorého by sa ďalej zlepšovala spolupráca medzi finančnými spravodajskými
jednotkami v celej EÚ.
Vzájomné prepojenie centralizovaných registrov bankových účtov
V správe o vzájomnom prepojení centralizovaných registrov bankových účtov sa uvádza niekoľko
prvkov, ktoré treba zvážiť v prípade prepojenia registrov bankových účtov a systémov vyhľadávania
údajov. Komisia navrhuje, že takýto systém by mohol byť prípadne decentralizovaným systémom so
spoločnou platformou na úrovni EÚ. Na účely dosiahnutia takéhoto vzájomného prepojenia by bolo
potrebné legislatívne opatrenie, ktoré by sa prijalo po konzultácii s vládami členských štátov,
finančnými spravodajskými jednotkami, orgánmi presadzovania práva a úradmi pre vyhľadávanie
majetku.
Ďalšie kroky
Dnešné správy budú podkladom pre budúcu diskusiu o ďalších opatreniach v tejto oblasti, a to aj pokiaľ
ide o povinnosti finančných inštitúcií a právomoci a nástroje potrebné na účely účinného dohľadu.
Súčasná úroveň integrácie bankového trhu si bude vyžadovať aj ďalšiu prácu na cezhraničných
aspektoch rámca pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia bude naďalej
pozorne monitorovať, ako členské štáty vykonávajú pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých
IP/19/4452
peňazí.
Súvislosti
Počas Junckerovej Komisie EÚ posilnila rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí/financovaniu
terorizmu prijatím štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorú mali členské štáty
transponovať do júna 2017. Komisia vyhodnocuje transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu
špinavých peňazí a zároveň overuje, či členské štáty správne uplatňujú dané pravidlá. Komisia začala
postup v prípade nesplnenia povinnosti proti väčšine členských štátov, keďže dospela k záveru, že
oznámenia predložené členskými štátmi nesvedčia o úplnej transpozícii tejto smernice.
Piatou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí sa zlepšia právomoci finančných spravodajských
jednotiek, zvýši sa transparentnosť informácií o skutočnom vlastníctve a budú sa regulovať virtuálne
meny a predplatené karty s cieľom lepšie predchádzať financovaniu terorizmu. Túto smernicu musia
členské štáty transponovať do vnútroštátneho práva do januára 2020.
Po odhalení niekoľkých prípadov prania špinavých peňazí v roku 2018, Komisia spolu s európskymi
orgánmi dohľadu a Európskou centrálnou bankou vytvorila v máji 2018 spoločnú pracovnú skupinu. Na
základe odporúčaní pracovnej skupiny Komisia vydala v septembri 2018 oznámenie o posilnení
prudenciálneho rámca a rámca boja proti praniu špinavých peňazí a nové pravidlá na posilnenie úlohy
Európskeho orgánu pre bankovníctvo. To viedlo k posilneniu aspektu boja proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu v prudenciálnych bankových právnych predpisoch prostredníctvom
prijatia piatej smernice o kapitálových požiadavkách v decembri 2018.
Ďalšie informácie
Otázky a odpovede:
Na stránke EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí nájdete tieto dokumenty:
Oznámenie: Smerom k lepšiemu vykonávaniu rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a
financovaniu terorizmu

Správa o posúdení nedávnych prípadov údajného prania špinavých peňazí v úverových inštitúciách


– Nadnárodná správa o posudzovaní rizík
– Správa o finančnej spravodajskej jednotke
– Správa o vzájomnom prepojení centralizovaných registrov bankových účtov

 

Záver :

Prečo predkladajú takéto Smernice, keď základná spolupráca medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou je na bode NULA ?

Takéto vypúšťanie hmly má uistiť obyvateľov EÚ – ako sa o nich dobre stará ??

Luxemburský kompromis na zastavenie politiky prázdnej stoličky – rok 1966

30.11.2020

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je – každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie napĺňania predvolebných sľubov, poprípade plnenie vládnych programov [...]

Trestanie odobratím financií z EÚ – odovzdáva minister Korčok do Bruselu

18.11.2020

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok: ,,Veto Poľska a Maďarska komplikuje dohodu o rozpočte a pláne obnovy v EÚ. Nie je to však koniec rokovaní“ Šéf slovenskej diplomacie bude apelovať na svojich kolegov v Poľsku a Maďarsku, aby neblokovali kompromis vyrokovaný nemeckým predsedníctvom. ,,Veto Varšavy a Budapešti ešte neznamená koniec [...]

V4 alebo V2 alebo Európske spojené štáty ? ?

09.11.2020

Slovensko a Česko mlčia – Maďarsko a Poľsko zvažujú bojkotovať zámer Európskej únie. Tak ako som to popísal už minulom článku : dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o možnosti potrestania vlády štátu, ktorý nebude dodržiavať široko definovanú zásadu právneho štátu. Trestať sa bude podľa návrhu dať už aj podozrenie z takéhoto konania. Nebude sa čakať [...]

ATACMS, vojna na Ukrajine

Kyjev už nasadil strely dlhého doletu ATACMS. Američania ich dodali tajne

24.04.2024 20:54

Ukrajinskí predstavitelia zatiaľ oficiálne nepriznali, že ich krajina dostala strely ATACMS dlhého doletu.

Francois Fillon

Francúzsky súd potvrdil odsúdenie expremiéra Fillona v kauze sprenevery

24.04.2024 19:16

Sprenevery sa dopustil vytvorením fiktívneho pracovného miesta pre svoju manželku Penelope.

Vakcína / Očkovanie /

WHO: Očkovanie zachránilo za uplynulých 50 rokov najmenej 154 miliónov životov

24.04.2024 19:11

V priemere to za toto obdobie predstavuje šesť zachránených životov za minútu.

zuzana čaputová, spišské podhradie, tragédia, nehoda, autobus

Prezidentka Čaputová si v Starej Ľubovni uctila obete nešťastia z Podhradia

24.04.2024 18:47

V stredu navštívila i obec Zborov v okrese Bardejov.

miroslavjurco

Každý chce Vaše dobro - nadajte si ho vziať !

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 112619x
Priemerná čítanosť článkov: 2252x

Autor blogu