Založ si blog

Európsky parlament zhadzuje dlhodobý rozpočet schválený Radou zo stola – bez zmeny ho nepodporí !

Prebieha to

všetko v rýchlosti – treba umiestniť obrovské množstvo financií – Komisia sa už pripravuje a teší na delenie bohatého „koláčika“

Európsky parlament, jeho vedenie a frakcie, samozrejme aj jednotliví poslanci sľubovali pred voľbami veľké zmeny, hlavne na podporu určitých agend, plánov. Na základe toho ich zvolili do EP – chcú byť zvolení aj v nasledujúcom volebnom období a cítia sa ohrození až neistí – Komisia a Rada im ich plány prevrátili hore nohami – ako ? Jednoducho im zoškrtali financie !

Zriadenie fondu obnovy je pre EÚ historickým krokom, dlhodobé priority Únie súvisiace napríklad s Európskym ekologickým dohovorom či digitálnou agendou sú však ohrozené.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Text prijatý pomerom hlasov

465 (za):

150 (proti):

67 (zdržalo sa hlasovania)

je reakciou poslancov na závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady zo 17. – 21. júla. Parlament prostredníctvom uznesenia vzdáva hold obetiam nového koronavírusu a všetkým osobám bojujúcim proti pandémii. Vyjadruje tiež presvedčenie, že počas týchto mimoriadnych okolností majú všetci ľudia v EÚ spoločnú povinnosť vzájomnej solidarity.

Aj keď sa jedná o nelegislatívny akt EP,

zarazila ma jedna skutočnosť : čo sa myslí pod mimoriadnymi okolnosťami ? Je to vírus, celosvetová kríza, sucho, teplo – neviem čo ? Záleží na tom – lebo mimoriadna okolnosť spúšťa ďalšiu povinnosť. Nie možnosť – povinnosť : že počas týchto mimoriadnych okolností majú všetci ľudia v EÚ spoločnú povinnosť vzájomnej solidarity. Ak to bude ako pri blokovaní kamiónov s rúškami, zvýšenie cien, zablokovanie pľúcnych ventilácii – to teda bola solidarita. Jaj – vtedy ešte nebola prikázaná, tak to teraz bude určite inak !

Pozitívny krok pre obnovu, dlhodobo však nedostatočný

Parlament v uznesení, ktoré slúži ako mandát pre nadchádzajúce rokovania poslancov so zástupcami členských štátov o konečnej podobe budúceho financovania Únie a jej obnovy, ocenil, že hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ schválili fond obnovy na základe májového návrhu z dielne EP. Podľa poslancov ide o historický krok pre Európsku úniu.

Zákonodarcovia však zároveň skritizovali rozsiahle škrty v grantových zložkách balíka obnovy pre budúce generácie. Vyzvali tiež na plné demokratické zapojenie Európskeho parlamentu do nástroja obnovy, ktorý nepriznáva zvoleným poslancom žiadnu formálnu úlohu.

Vykľulo sa šidlo z vreca,

zvoleným zástupcom sa nepáčia škrty v grantoch. To je tá časť 750 miliardovej pôžičky ktorú „vyvolení šťastlivci“ nevracajú – zaplatíme ich my všetci ! Asi už svojim verným, programom, cieľom nejaké granty prisľúbili – a tu zrazu financie chce deliť Komisia a nie Európsky parlament. Preto : „Vyzvali tiež na plné demokratické zapojenie Európskeho parlamentu do nástroja obnovy, ktorý nepriznáva zvoleným poslancom žiadnu formálnu úlohu.“ Čo len pod tou formálnou úlohou mysleli ? Delenie koláčika bez nás, to ako vysvetlíme našim sponzorom – nič nebude, ani granty, ani plnenie sľubov.

Parlament tiež odmietol škrty v dlhodobom rozpočte EÚ, ktoré sa týkajú programov zameraných na budúcnosť, nakoľko podľa poslancov oslabia základy udržateľného a odolného ozdravenia. Kľúčovým programom EÚ v oblasti ochrany klímy, digitálnej transformácie, zdravia, mládeže, kultúry, výskumu či ochrany hraníc hrozí v rokoch 2020 a 2021 bezprostredný pokles financovania, varujú poslanci. Poukazujú tiež na to, že po roku 2024 bude rozpočet EÚ ako celok nižší ako v roku 2020, čo ohrozí záväzky a priority EÚ.

Parlament nemôže akceptovať zlú dohodu

Parlament odmieta akceptovať politickú dohodu Európskej rady o Viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 v jej súčasnej podobe a neschváli ju ako hotovú vec, uvádza sa v uznesení. Poslanci dodávajú, že sú pripravení neudeliť súhlas s budúcim dlhodobým rozpočtom EÚ, kým sa na nadchádzajúcich rokovaniach Parlamentu a Rady nedosiahne uspokojivá dohoda. Rokovania by podľa zákonodarcov mali byť ukončené do konca októbra, aby sa zaistilo bezproblémové naštartovanie nových programov od 1. januára 2021.

Tak sa bude znovu rokovať,

Parlament a Rada, kde ale odsunul EP Komisiu, tú ktorá má uvedené financie rozdeľovať ? Nenechali ste nám nič na plnenie aj našich sľubov a možno aj niečoho iného, znížili ste granty – tak my Komisiu na rokovanie nepozveme. Keď tam nebude – nemôže jej ani nič zostať na delenie – to je predsa logické !

Právny štát

Poslanci vyjadrili hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že Európska rada výrazne oslabila snahy Európskej komisie a Európskeho parlamentu v oblasti podpory dodržiavania zásad právneho štátu, základných práv a demokracie v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja obnovy Únie. Zákonodarcovia v tejto súvislosti zdôraznili, že o konečnom znení nariadenia o právnom štáte rozhodnú spoločne Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ.

 Takto jasne sa EP

už dlho nerozhodol. My sa v EP dlhodobo bijeme s  neposlušnými štátmi, Poľsko, Maďarsko, Česko, V4 a tiež sporadicky aj inými, chceme aby nás poslúchali, alebo im nič s obrovskej pôžičky alebo rozpočtu nedáme ! Konečne nás budú voliči chváliť ! Čo len chváliť – tie financie ktoré im zakážeme čerpať – tak tie si jednoducho rozdelíme !

Cítim obrovské nebezpečenstvo a obrovský podvod,

ktorý hrozí nám – tím čo neposlúchame. Jednou z prekážok fackovania neposlušných členských štátov bola nutnosť jednomyseľného hlasovania v Rade. Tu neprechádzali sankcie, ani prerozdeľovanie utečencov. Pozrime čo sa dostalo do záverov Rady v bodoch :

A19.

…… 

Posúdenie plánov podpory obnovy a odolnosti schváli Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý sa Rada bude snažiť prijať do 4 týždňov od predloženia návrhu……..

A24.

Finančné záujmy Únie sa musia chrániť v súlade so všeobecnými zásadami zakotvenými v zmluvách Únie, a to najmä s hodnotami uvedenými v článku 2 ZEÚ.

Európska rada zdôrazňuje, že je dôležité chrániť finančné záujmy Únie. Takisto zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať zásady právneho štátu.

 

Zástupcovia štátov v Rade

si v boji o ohromné financie toto nevšimli ? Alebo si to všimnúť nechceli ? Totiž prešlo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou aj v otázke „právneho štátu“, Rada to dala do záverov a hlavy štátov a predsedovia vlád to v blahom opojení a vyčerpaní spokojne – jednohlasne odhlasovali ako východisko pre jednanie Európskeho parlamentu. Ten má samozrejme v týchto otázkach zabezpečenú pohodlnú väčšinu a do októbra si to pohodlne schvália. Už je to pravdepodobne nezvratný stav – nanútia nám čo len budú potrebovať a zároveň nám odoberú financie, samozrejme že povinnosti plniť rozpočet a splácať pôžičku z ktorých nebudeme mať skoro nič – nám zostáva, urobili to rafinovane – až do roku 2058.

Nové zdroje financovania EÚ a splácanie spoločného dlhu


Uznesenie konštatuje, že hlavy štátov a vlád EÚ nedoriešili problematiku splácania nástroja obnovy. Bez ďalších škrtov v rozpočtoch programov EÚ či zvýšenia príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ zostáva vytvorenie nových vlastných zdrojov financovania Únie jediným prijateľným riešením, ktoré presadzuje aj Európsky parlament, dodáva schválený text.

Poslanci v tejto súvislosti opätovne zdôraznili, že Parlament neudelí svoj súhlas s Viacročným finančným rámcom, kým sa nedosiahne dohoda na reforme systému vlastných zdrojov financovania EÚ. Súčasťou tejto reformy by podľa zákonodarcov malo byť aj zavedenia súboru nových vlastných zdrojov, a to v priebehu platnosti budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ – teda v rokoch 2021-2027, ktorý by mal pokrývať aspoň splatenie nákladov spojených s plánom obnovy EÚ.

Nevyhnutnosť strednodobej revízie dlhodobého rozpočtu EÚ

Parlament požaduje, aby právne záväzná revízia Viacročného finančného rámca v polovici obdobia jeho platnosti nadobudla účinnosť najneskôr do konca roka 2024. Súčasťou tejto revízie by podľa poslancov malo byť aj prehodnotenie rozpočtových stropov na obdobie 2025-2027, zavedenie ďalších vlastných zdrojov financovania Únie a dosahovanie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity.

ZÁVER

je už klasický. Neviem prečo sa nechali zástupcovia členských štátov vlákať, aj keď musím priznať, do rafinovanej pasci. Dlhé rokovanie, miliardy sa váľali aj pod stolom – nie len na stole – to všetko zapríčinilo, že sa posledná výhoda hlasovania v Rade – jednomyseľne stratila. Čierna ekonomika, daňové raje, už dávno majú obrovský vplyv v jednotlivých frakciách Európskeho parlamentu ! Využijú to na posilnenie politické, finančné a mocenské. Možno aj pre to nikoho nezaujíma že by sme žiadnu pôžičku nepotrebovali, EÚ rozpočet by sa plnil ľahko, keby neboli tieto čísla :

Výsledok nefunkčnosti Európskeho parlamentu, Komisie, Rady v kontrolnej činnosti – kolaps colnej únie.

  • 5 000 000 000 € – únik pri elektronickom obchode
  • 50 000 000 000 € – únik DPH pri karuselových podvodoch
  • 150 000 000 000 € – únik DPH pri obchode a službách v rámci EÚ
  • 499 000 000 000 € – únik na cle, DPH, spotrebných daniach, dani z príjmu pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ.
  • 137 000 000 000 € – daňová medzera DPH – rozdiel medzi sumou ktorá sa mala vybrať a sumou skutočne vybranou
  • 10 000 000 000 € – únik pri pašovaní tabaku a výrobkov z tabaku (zdroj: OLAF)
  • Paolo Gentiloni – agresívne medzinárodné zdaňovanie ročne zapríčiňujú :

              46 000 000 000 €  – medzinárodné daňové úniky

              35 000 000 000 € – vyhýbanie sa dani z príjmu právnických osôb                                                  

 

Spolu za rok najmenej 932 000 000 000 €

 

A to je suma najnižšieho odhadu – aká je reálna ???

 

Zdroj Informácii :

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200722IPR83804/dohoda-na-dlhodobom-rozpocte-eu-musi-prejst-zmenami-inak-ju-poslanci-nepodporia

Luxemburský kompromis na zastavenie politiky prázdnej stoličky – rok 1966

30.11.2020

Rada a Komisia je pod stálym tlakom prerozdelenia plánu obnovy a finančného rozpočtu na roky 2021-27. Hlavné kontúry už boli stanovené, ale ako to už pri financiách vždy je – každý by chcel zo spoločného koláča si odtrhnúť väčší kus ako mu bol pridelený. Politici si tým chcú udržať zdanie napĺňania predvolebných sľubov, poprípade plnenie vládnych programov [...]

Trestanie odobratím financií z EÚ – odovzdáva minister Korčok do Bruselu

18.11.2020

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok: ,,Veto Poľska a Maďarska komplikuje dohodu o rozpočte a pláne obnovy v EÚ. Nie je to však koniec rokovaní“ Šéf slovenskej diplomacie bude apelovať na svojich kolegov v Poľsku a Maďarsku, aby neblokovali kompromis vyrokovaný nemeckým predsedníctvom. ,,Veto Varšavy a Budapešti ešte neznamená koniec [...]

V4 alebo V2 alebo Európske spojené štáty ? ?

09.11.2020

Slovensko a Česko mlčia – Maďarsko a Poľsko zvažujú bojkotovať zámer Európskej únie. Tak ako som to popísal už minulom článku : dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o možnosti potrestania vlády štátu, ktorý nebude dodržiavať široko definovanú zásadu právneho štátu. Trestať sa bude podľa návrhu dať už aj podozrenie z takéhoto konania. Nebude sa čakať [...]

Praha / Policie /

Vrah z Karlovej univerzity sa len tesne minul s hliadkou, polícia o jeho zámere nevedela

20.06.2024 13:38

Policajný prezident Martin Vondrášek pripustil chyby napríklad v komunikácii s vedením fakulty.

Británia aktivisti lietadlo

Britskí aktivisti posprejovali súkromné ​​lietadlá na letisku Stansted

20.06.2024 13:07

Na letisku údajne parkovalo luxusné lietadlo americkej speváčky Taylor Swiftovej.

Macron

Polovica Francúzov považuje rozpustenie parlamentu po eurovoľbách za odôvodnené

20.06.2024 12:35

Z prieskumu tiež vyplýva, že až 68 percent respondentov sa obáva, že víťazstvo krajnej pravice vo voľbách bude mať vo Francúzsku za následok nárast násilia.

Miroslav Vlček

Manželku rozpustil v kyseline. Lipšic navrhuje Vlčekovi doživotie. Obhajca: Polícia inštruovala svedkov

20.06.2024 12:16, aktualizované: 13:08

Prípad sa posunul vpred vďaka nájdeniu plastového suda, v ktorom sa podarilo stotožniť pozostatky poškodenej.

miroslavjurco

Každý chce Vaše dobro - nadajte si ho vziať !

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 115096x
Priemerná čítanosť článkov: 2302x

Autor blogu